StadgarStadgar för Ålands konstförening r.f.

Stadgarna registrerade 2007

§ 1. Föreningens namn är Ålands konstförening r.f. och dess hemort är Mariehamn.

§ 2. Föreningens ändamål är att väcka och fördjupa intresset för bildkonst samt att befrämja konstnärlig verksamhet inom landskapet.
Föreningens syfte är att bevaka och skapa kontakter inom bildkonsten.

§ 3. Föreningen fullföljer sitt ändamål genom att anordna utställningar, kurser och
exkursioner samt genom att utöva även annan liknande konstbefrämjande verksamhet, t.ex. genom medlemskap i och samarbete med andra bildkonstsammanslutningar.

§ 4. Till medlem i föreningen kan antas person som utövar eller är intresserad av bildkonst.

Föreningen består av:
1.Årsmedlemmar vilka indelas i:

a) bildkonstnärer, med vilka avses aktivt konstutövande medlemmar som
deltagit i jurybedömda samlingsutställningar eller separata utställningar och som är representativa för den åländska bildkonsten.

b) konstutövande medlemmar som icke uppfyller villkoren i punkt a.

c) övriga enskilda medlemmar.

2. Hedersmedlemmar, vartill kan kallas person som förtjänstfullt verkat för föreningen och dess strävanden. Beslutet om kallande av hedersmedlem sker på förslag av styrelsen vid ordinarie möte.
Erhållna medlemsrättigheter bevaras.

§ 5.  Årsmedlemmar erlägger medlemsavgift, vars storlek fastställs av höstmötet.
Hedersmedlemmar är befriade från sådan avgift.

§ 6.  Antagande av medlem verkställs av styrelsen. Utträde ur föreningen sker genom
skriftlig anmälan till styrelsen eller dess ordförande.

Årsmedlem som icke erlagt sin medlemsavgift under två på varandra följande år, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

Medlem som motarbetar föreningens syften och inte heller efter tilldelad anmärkning efterkommer föreningens stadgar eller beslut kan av föreningsmöte avskiljas om minst tre fjärdedelar av alla avgivna röster är för ett avskiljande.

§ 7. Föreningens organ är föreningens möten och styrelse. Verksamheten följer kalenderåret.

§ 8. Föreningens ordinarie möten, vilka årligen är två, hålls som ett vårmöte inom februari – mars och som ett höstmöte inom oktober – november.

§ 9. På föreningens vårmöte behandlas följande ärenden
:
1. väljs mötesordförande och –sekreterare, protokolljusterare samt rösträknare;
2. konstateras att mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutfört;
3. fastställs föredragningslista för mötet;
4. föredras av föreningens styrelse uppgjord årsberättelse för föregående års
verksamhet och besluts om godkännande av denna;
5. föredras föreningens bokslut och revisionsberättelse för föregående kalenderår
samt besluts om fastställande av bokslut samt beviljande av ansvarsfrihet;
6. väljs valberedning
7. behandlas övriga i möteskallelsen nämnda och av styrelsen framförda ärenden;
8.upptas till behandling enligt § 12 mom. 2 – 4 av på mötet närvarande medlemmar
eventuellt framförda extraordinarie ärenden.

§ 10. På föreningens höstmöte behandlas följande ärenden:

1. väljs mötesordförande och –sekreterare, protokolljusterare samt rösträknare;
2. konstateras att mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutfört;
3. fastställs föredragningslista för mötet;
4. fastställs föreningens verksamhetsplan för följande kalenderår;
5. fastställs medlemsavgiften för årsmedlemmar;
6. godkänns förslag till budget;
7. väljs föreningens ordförande för följande kalenderår;
8. fastställs antalet medlemmar i styrelsen;
9. väljs styrelsemedlemmar i stället för de, vilka är i tur att avgå;
10. väljs två revisorer jämte två suppleanter för granskning av följande års räkenskaper och förvaltning;
11. besluts om sättet för delgivning av information till föreningens medlemmar;
12. behandlas övriga i kallelsen nämnda och av styrelsen framförda ärenden;
13. upptas till behandling enligt § 12 mom. 2-4 av på mötet närvarande medlemmar eventuellt framförda extraordinarie ärenden.

§ 11 Föreningens möten sammankallas av styrelsen. Kallelse till ordinarie och extra
föreningsmöten skall minst fjorton ( 14 ) dagar före mötet kungöras i minst
en lokal dagstidning eller genom skriftlig kallelse till medlemmarna.

§ 12.  Ärende som medlem önskar uppta till ordinarie behandling vid föreningsmöte bör
skriftligen överlämnas till styrelsen senast sju ( 7 ) dagar före mötet.

Härutöver kan medlem även ha rätt att vid föreningsmöte framföra ärende, här kallat extraordinarie ärende.

Medlem som framfört extraordinarie ärende för beslut, bör om ordförande så påyrkar, överlämna ärendet skriftligt.

Föreslår medlem bordläggning av extraordinarie ärende och förslaget vinner understöd, skall ärendet bordläggas till nästkommande föreningsmöte där ärendet upptas i sedvanlig ordning.

§ 13 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen i enlighet med dess stadgar och beslut fattade vid föreningsmöten.

Styrelsen består av ordförande och sex ( 6) eller åtta ( 8 ) styrelsemedlemmar. Ordförande väljs för ett kalenderår i gången och styrelsemedlemmarna för två (2 ) kalenderår. Av styrelsemedlemmarna är årligen hälften i tur att avgå, första gången genom lottning och därefter i ordningsföljd, vilket innebär nyval av tre ( 3 )eller fyra ( 4 ) styrelsemedlemmar årligen. Över hälften av styrelsemedlemmarna bör vara i § 4 mom.1 avsedda aktivt konstutövande bildkonstnärer.

§ 14. Styrelsen utser inom sig viceordförande samt övriga erforderliga funktionärer.

§ 15. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall för denne av viceordföranden. Styrelsen är behörig att fatta beslut då minst hälften av medlemmarna är närvarande. Beslut fattas med enkel röstmajoritet. Faller rösterna lika avgör ordförandens röst utom vid val, då lotten avgör. Vid styrelsemötena förs protokoll som justeras.

§ 16. Styrelsens uppgift är att:

1. leda föreningens verksamhet;
2. representera föreningen och ansvara för dess ekonomi och löpande ärenden;
3. verkställa vid föreningens möten fastställda beslut;
4. förbereda de ärenden som behandlas på föreningens möten;
5. anta medlem i föreningen;
6. vid behov välja bildkonstnär som representant eller delegat
i andra bildkonstsammanslutningar;
7. besluta om övriga ärenden i enlighet med av föreningens möten beviljade fullmakter;
8. föra medlemskartotek;
9. ansvara för verksamhetsperiodens årsberättelse, uppgöra budget och verkställa revision;
10. ombesörja inkasserandet av medlemsavgifter;
11. utföra övriga till föreningens verksamhet anknutna uppgifter.

§ 17 Föreningens räkenskaper avslutas kalenderårsvis. Revisorerna bör granska räkenskaperna och övriga handlingar som anknyter till förvaltningen samt avge revisionsberättelse senast sju ( 7 ) dagar före vårmötet.

§ 18. Föreningens namn tecknas av antingen ordföranden eller viceordföranden
tillsammans med någon av de andra styrelsemedlemmarna.

§ 19. Beslut om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av föreningen kan ske om ärendet efter kungörelse i möteskallelsen upptas till behandling vid ordinarie möte och vinner understöd med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.

Upplösning av föreningen bekräftas med samma röstmajoritet vid därpå följande ordinarie möte.

§ 20. Om föreningen upplöses skall dess tillgångar tillfalla annan på Åland förekommande inregistrerad förening med likartad intresseriktning.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: